logo

Hoe de correctie verloopt

Elke deelnemende opleiding/universiteit heeft een gecommitteerde die namens die opleiding verantwoordelijk is voor de toelating van a.s. studenten tot die opleiding. Deze gecommitteerden vormen samen de CCVX.
De CCVX stelt de tentamens en de normering vast. De gecommitteerden kijken de voortentamens na en stellen dus de uitslag vast. Doe je mee aan een voortentamen dan krijg je een cijfer dat wordt afgerond op een geheel getal (1, 2, 3, .. 10). Bij deze afronding worden cijfers eindigend op 0,5 of meer afgerond naar boven. Een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,4 wordt een 5. Bij een eindcijfer 6 of meer ben je geslaagd. In het andere geval ben je gezakt.
Bij de correctie maken de gecommitteerden gebruik van een gezamelijk correctiemodel zodat het werk van iedereen op gelijke manier wordt nagekeken. Zij ondertekenen ook de uitslagbrief en ook je testimonium als je slaagt.

Ga je studeren en is bekend bij welke universiteit je wilt gaan studeren. Dan wordt je tentamenwerk nagekeken door de gecommitteerde van de universiteit die je hebt opgegeven. Heb je op het aanmeldformulier voor het tentamen bij de vraag aan welke instelling je wilt gaan studeren "Anders" aangegeven dan wordt je werk door een willekeurige gecommitteerde van de CCVX nagekeken. Daarnaast vervangen de gecommitteerden elkaar soms, bijvoorbeeld bij ziekte en vakantie. Hoe dan ook, je werk wordt altijd door een gecommitteerde nagekeken en dat garandeert dat je testimonium algemeen geldig is.

Nadat het tentamen is afgenomen, gaat al het werk naar het secretariaat van de CCVX. Van daaruit wordt het doorgestuurd naar de gecommitteerden. Nadat de gecommitteerden de uitslag hebben vastgesteld, krijg je schriftelijk uitslag (uitslagbrief). Als je geslaagd bent, krijg je ook een testimonium en twee gewaarmerkte kopieŽn van het testimonium. Je krijgt deze post via het secretariaat van de CCVX of rechtstreeks van de gecommitteerden.

Door de invoering van de decentrale selectie bij een aantal opleidingen gelden er bepaalde termijnen waarop uitslagen bekend moeten zijn. Vaak kun je hiervoor een paar weken uitstel krijgen als je dit aanvraagt bij de universiteit\opleiding waar je wilt gaan studeren. Omdat deze termijnen soms bij opleidingen nog niet vastliggen (de tendens is: steed eerder) kan er nog mee geschoven worden, de CCVX houdt hiermee zoveel mogelijk rekening.

Van de voortentamens die in april worden gehouden is de uitslag voor de voor velen belangrijke datum van 15 mei bekend.

De voortentamens die in juli worden gehouden, worden zo nagekeken dat zodat er van iedereen een uitslag bekend is op 15 augustus. Kandidaten voor de VU(Acta en geneeskunde) worden in juli versneld nagekeken.

Van de voortentamens die in november\december worden gehouden is de uitslag voor de voor velen belangrijke datum van 15 januari bekend.

Ben je niet geslaagd dan kun je een verzoek indienen tot inzage van je werk.


Voortgang van de correctie op vrijdag 17 mei 2024voortentamen biologie van 17 april 2024

De correctie is afgerond. Alle uitslagen zijn verzonden.


De opgaven en antwoorden van voortentamens biologie worden niet gegeven, ze blijven dus geheim.voortentamen natuurkunde van 24 april 2024


De correctie is afgerond. Alle uitslagen zijn verzonden.
voortentamen scheikunde van 15 april 2024


De correctie is afgerond. Alle uitslagen zijn verzonden.
voortentamen wiskunde A van 19 april 2024

De correctie is afgerond. Alle uitslagen zijn verzonden.

voortentamen wiskunde B van 22 april 2024

De correctie is afgerond. Alle uitslagen zijn verzonden.