Inzage in het gemaakte werk \ gecommitteerden

Als je het een voortentamen niet gehaald hebt, is het mogelijk dat je inzage vraagt in je tentamen. Hiervoor moet je zelf contact zoeken met de gecommitteerde die je werk heeft nagekeken. De naam van die gecommitteerde vind je altijd onder de uitslagbrief van het voortentamen. Hieronder staat een lijst met e-mailadressen waaronder de gecommitteerden bereikbaar zijn.

Over wat een inzage is heersen verschillende verwachtingen bij kandidaten. Soms zijn kandidaten teleurgesteld omdat de inzage niet overeenkwam met wat ze wensten. Die teleurstelling is geregeld te herleiden tot een aantal misverstanden over de inzage.
De gecommitteerde verwacht dat de kandidaat voldoende geÔnformeerd is als hij\zij zijn werk heeft kunnen vergelijken met de standaard uitwerkingen. De kandidaat daarentengen verwacht soms uitgebreid de gelegenheid te krijgen om een diepgaande discussie aan te gaan over de manier waarop het werk is nagekeken en verwacht zijn\haar cijfert te verhogen.
Daarom een paar opmerkingen om teleurstellingen te voorkomen.

Een inzage is primair bedoeld om in geval van twijfel te kijken wat je hebt fout gedaan. We gaan er vanuit dat het niveau van de kandidaat voldoende is om de standaarduitwerkingen te begrijpen, dus dat daarover geen uitleg nodig is tijdens een inzage. Inzage is geen vorm van bijles. Een gecommitteerde heeft zelden tijd om met je het tentamen gedetailleerd door te nemen. Zorg dat je je goed voorbereidt op de inzage. Maak als dit kan de opgaven zo mogelijk eerst thuis opnieuw en vergelijk als er een uitwerking beschikbaar is, deze daarna goed met wat je thuis hebt opgeschreven. (Is er geen uitwerking beschikbaar van het voortentamen dan kun je die niet alsnog opvragen.)

Ook is een inzage geen aanvullend mondeling examen. Als niet uit datgene wat je tijdens het tentamen hebt opgeschreven duidelijk blijkt dat je het begrepen hebt, dan verandert een mondelinge toelichting achteraf weinig aan de beoordeling. Hetzelfde geldt voor antwoorden zonder toelichting; een antwoord zonder motivatie levert geen punten op, en die motivatie moet tijdens het tentamen gegeven zijn en duidelijk blijken uit wat je hebt opgeschreven.

Een inzage is ook geen onderhandelingsproces waarbij in samenspraak met de gecommitteerde net zolang wordt gepraat tot de kandidaat tevreden is met het aantal toegekende punten (lees: cijfer). De gecommitteerde is vakdeskundig en aangesteld en bevoegd het cijfer vast te stellen. Indien er verschil van mening bestaat, beslist de gecommitteerde en is daarmee de discussie in principe uit. Je kunt dit vergelijken met de gang van zaken bij de eindexamens.

Het bovenstaande klinkt misschien wat onvriendelijk. Maar het is vooral bedoeld om teleurstellingen vooraf te voorkomen wanneer kandidaten komen met het voornaamste doel een hoger cijfer te krijgen. We willen verder niemand ontmoedigen om zijn werk te gaan inzien. Je kunt er - mits je je vooraf goed voorbereidt - soms van leren.

Tijdens de inzage mag je dan ook aantekeningen maken, maar we geven geen kopie van je gemaakte werk mee. En we sturen ook nooit kopieŽn op. Ook verzenden we nooit antwoorden op de vragen. Dat betekent dat je altijd zelf moet komen. En in principe heeft alleen de kandidaat zelf toegang tot de inzage.


Centrale Commissie Voortentamen Biologie

   
dr. E.N.T.P. Bakker n.t.bakker@amc.uva.nl Universiteit van Amsterdam
mw. drs. S.K. van Beekhuizen skvanbeekhuizen@gmail.com Rijksuniversiteit Groningen
dr. R.A. Brooimans r.brooimans@erasmusmc.nl Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. ir. J.P.M. Cleutjens jack.cleutjens@mumc.nl Universiteit Maastricht
drs. C.W.M. Meffert c.w.m.meffert@vu.nl Vrije Universiteit/Acta
mw. drs. A.E. Storm aestorm@gmail.com Universiteit Leiden
mw. drs. A. Valkman valkman@prosycon.com Universiteit Utrecht
dr. M. Zegers mirjam.zegers@radboudumc.nl Radboud Universiteit
     

Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde

   
prof. dr. H. van Amerongen herbert.vanamerongen@wur.nl Wageningen Universiteit
prof. dr. ir. W.H. Backes w.backes@mumc.nl Universiteit Maastricht
mw. dr. S.M. Chita s.m.chita@vu.nl Vrije Universiteit/Acta
dr. P. Forbes p.forbes@erasmusmc.nl Erasmus Universiteit Rotterdam
drs. R.P. Form secretaris@ccvx.nl Universiteit Utrecht
ir. J.E. van der Laan j.e.van.der.laan@rug.nl Rijksuniversiteit Groningen
drs. M. Mollema martinmollema@gmail.com Universiteit Leiden
dr. ir. H.C.J. Mulders h.c.j.mulders@tue.nl Technische Universiteit Eindhoven
dr. T.F. Oostendorp thom.oostendorp@radboudumc.nl Radboud Universiteit
drs. R.P. Form rob.form@ccvx.nl Technische Universiteit Delft
dr. ir. G.J. Streekstra g.j.streekstra@amc.uva.nl Universiteit van Amsterdam
     

Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde

   
dr. A.A. Bominaar a.a.bominaar@o2g2.nl Rijksuniversiteit Groningen
mw. dr. ir. J. Diederen julia.diederen@wur.nl Wageningen Universiteit
dr. F. Hochstenbach f.hochstenbach@amc.uva.nl Universiteit van Amsterdam
dr. R.R. Koenen r.koenen@maastrichtuniversity.nl Universiteit Maastricht
mw. dr. M.J. den Otter m.j.denotter@TUdelft.nl Technische Universiteit Delft
mw. dr. H. Pluk helma.pluk@radboudumc.nl Radboud Universiteit
drs. P. van Rossum p.van.rossum@vu.nl Vrije Universiteit/Acta
drs. M.D. Stevens tijn.stevens@xs4all.nl Universiteit Leiden
mw. G.M. Tiemersma g.m.tiemersma@umcutrecht.nl Universiteit Utrecht
dr. A.J.M. Verhoeven a.verhoeven@erasmusmc.nl Erasmus Universiteit Rotterdam
     

Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde

   
dr. ir. S. Dommers s.dommers@tue.nl Technische Universiteit Eindhoven
dr. A.R.T. Donders (wiskunde A) rogier.donders@radboudumc.nl Radboud Universiteit
drs. G.D. Esmeijer bert.esmeijer@wur.nl Wageningen Universiteit
drs. R.P. Form rob.form@ccvx.nl Universiteit Utrecht
mw. drs. I.A.M. Goddijn i.a.m.goddijn@tudelft.nl Technische Universiteit Delft
dr. R.J. Kooman kooman@math.leidenuniv.nl Universiteit Leiden
dr. H.A. Marquering h.a.marquering@amc.uva.nl Universiteit van Amsterdam
drs. C.W.M. Meffert c.w.m.meffert@vu.nl Vrije Universiteit/Acta
dr. T.F. Oostendorp (wiskunde B) thom.oostendorp@radboudumc.nl Radboud Universiteit
dr. ir. J.J.M. Pel j.pel@erasmusmc.nl Erasmus Universiteit Rotterdam
J.H.W. van der Put vanderputjohn4@gmail.com Universiteit Maastricht
dr. M. Ruijgrok m.ruijgrok@uu.nl Universiteit Utrecht