Voorwaarden tentamendeelname voortentamens CCVX

Artikel 1 Algemeen
De verantwoordelijkheid voor het voortentamen biologie ligt bij de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB).
De verantwoordelijkheid voor het voortentamen scheikunde ligt bij de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS).
De verantwoordelijkheid voor het voortentamen natuurkunde ligt bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN).
De verantwoordelijkheid voor het voortentamen wiskunde ligt bij de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW).
Deze commissies opereren gezamenlijk onder de naam "Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)".
Meer informatie over de CCVX en over de door de commissies georganiseerde voortentamens is te vinden op de website www.ccvx.nl.
De organisatie van de tentaminering is in handen van het secretariaat van de CCVX.
Voor alle vragen die niet op de website van de CCVX worden beantwoord, kan men terecht bij de secretarissen van de CCVX: secretaris@ccvx.nl

Artikel 2 Voortentamen en benodigdheden
1.   De voortentamens worden afgenomen in de vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B.
2.   De voortentamens zijn schriftelijke tentamens en worden op papier op de tentamenzittingen uitgereikt. De vragen zijn open vragen en/of meerkeuze vragen. Voorbeeldtentamens zijn te vinden op www.ccvx.nl (de site van de CCVX).
3.   Uitwerkingenpapier en kladpapier worden aan de kandidaten uitgereikt. De kandidaten moeten schrijfgerei en overige tentamenbenodigdheden zelf meenemen. Op www.ccvx.nl is per vak aangegeven welke overige tentamenbenodigdheden gebruikt mogen worden.

Artikel 3 Inschrijfgeld
1.  Het inschrijfgeld voor deelname aan de voortentamens van de CCVX wordt jaarlijks vastgesteld en wordt vermeld op www.ccvx.nl.
2.  Bij betaling van het inschrijfgeld krijgt de kandidaat één tentamenkans op de datum waar hij/zij zich voor heeft ingeschreven. Bij deelname aan een voortentamen voor hetzelfde vak op een andere datum of aan een voortentamen van een ander vak, moet het inschrijfgeld voor iedere tentamengelegenheid opnieuw betaald worden.
3.  Als de kandidaat het inschrijfgeld voor één of meerdere CCVX voortentamens waar hij/zij zich voor ingeschreven heeft, niet heeft voldaan, kan de CCVX de bekendmaking van tentamenuitslagen en indien van toepassing de afgifte van testimonia voor alle CCVX voortentamens waaraan de kandidaat heeft deelgenomen, opschorten totdat de kandidaat aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Inschrijving en betaling
1.   Inschrijving voor een voortentamen kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamenzitting.
2.   Inschrijven voor een voortentamen kan uitsluitend via internet met het online inschrijfformulier op www.ccvx.nl. Inschrijvingen via andere kanalen worden niet in behandeling genomen.
3.   Bij de inschrijving machtigt u de CCVX eenmalig het inschrijfgeld af te schrijven van uw bank- of girorekening. Kandidaten die in niet in Nederland wonen ontvangen een factuur en dienen het inschrijfgeld binnen twee dagen na ontvangst van de factuur zelf over te maken.
4.  Annulering van de inschrijving is niet mogelijk. Het inschrijfgeld is ook verschuldigd als de kandidaat niet deelneemt aan het voortentamen waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft.
5.  Zodra de inschrijving en de betaling zijn verwerkt, ontvangt de kandidaat per mail een bevestiging. Deze kan ook gebruikt worden als bevestiging van de inschrijving bij bevoegde instanties zoals DUO. De kandidaat dient deze mail te bewaren als bewijs van inschrijving.

Artikel 5 Bijzondere tentamenvoorzieningen
Aan bepaalde groepen kan de CCVX een verlenging van de duur van het voortentamen verlenen en/of een afwijkende manier van het afleggen van het voortentamen toestaan. Zo kan een kandidaat die dyslectisch is, of als waarvan Nederlands niet de moedertaal is, extra tijd aanvragen. De kandidaat dient met het verzoek een bewijsstuk mee te sturen (voor dyslexie is een verklaring van een psycholoog of orthopedagoog vereist, een verklaring van een huisarts is niet toereikend; met betrekking tot uw moedertaal is een geboortebewijs vereist). Een verzoek om verlenging van de tentamenduur moet zo vroeg mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamendatum. Aanvragen voor tentamentijd-verlenging na sluiting van de aanmeldtermijn kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Meer informatie over het aanvragen van tentamentijd verlenging is te vinden op de site van de CCVX.

Artikel 6 Oproep
1.   Ongeveer 48 uur (niet eerder) voor het voortentamen wordt aan de kandidaat een e-mail gestuurd met nadere informatie over de locatie en de materialen die de kandidaat mee moet nemen naar het voortentamen.
2.   Kandidaten die deze oproepmail niet tijdig ontvangen moeten contact opnemen met de secretarissen van de CCVX (secretaris@ccvx.nl).

Artikel 7 Tentamenzitting
1.   De kandidaat moet een afdruk van de oproepmail meenemen naar de tentamenzitting, en ook een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, EU/EER document, verblijfsdocument model 2001 met type aanduiding I tot en met IV). Zonder legitimatiebewijs mag een kandidaat niet deelnemen aan het voortentamen.
2.   Het voortentamen begint op de aangekondigde tijd (zie www.ccvx.nl, eventuele wijzigingen worden in de oproepmail gemeld). De kandidaat moet 15 minuten voor deze tijd aanvang van het voortentamen aanwezig zijn bij de tentamenzaal.
3.  
Laatkomers dienen zich te realiseren dat zij de andere kandidaten storen bij hun werk. Laatkomers krijgen na afloop geen extra tijd en moeten hun werk dus op hetzelfde tijdstip inleveren als de kandidaten die op tijd begonnen zijn. Laatkomers worden 30 minuten na aanvang van het tentamen niet meer toegelaten.
4.  Bij het voortentamen zijn alleen de hulpmiddelen toegestaan die aangegeven zijn op www.ccvx.nl. Het gebruik van eigen laptops, notebooks, smartphones, tablets etc. is niet toegestaan. Een mobiele telefoon en/of andere communicatieapparatuur moet uitgeschakeld zijn en mag niet op tafel worden gelegd. De kandidaat mag zijn/haar mobiele telefoon niet als klok gebruiken.
5.  De kandidaat moet bij aanvang van het tentamen controleren of hij/zij de juiste tentamenopgaven heeft ontvangen.
6.   De surveillanten controleren het door de kandidaat meegebrachte legitimatiebewijs en de materialen die hij/zij heeft meegenomen. Daarna verzoeken ze de kandidaat de presentielijst te ondertekenen.
7.   Als fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit aan de kandidaat meegedeeld en op het protocol van de tentamenzitting vermeld. De surveillant noteert zijn bevindingen op het fraudeformulier en kan de kandidaat verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen (weigering wordt eveneens genoteerd). De kandidaat mag onder voorbehoud het voortentamen afmaken. Fraude kan overigens ook achteraf door de gecommitteerde worden geconstateerd.
Indien de CCVX vaststelt dat er sprake is van ernstige fraude, beslist de CCVX over de te nemen maatregelen naar aanleiding van een fraudemelding. Daarbij kan de kandidaat voor maximaal een jaar uitgesloten worden van deelname aan de voortentamens van de CCVX, ook aan die van andere vakken dan het vak waarbij de fraude is geconstateerd. Ook kunnen reeds behaalde voortentamens hun geldigheid verliezen.

Artikel 8 Uitslagbrief en testimonium
1.   Nadat de voortentamens zijn gecorrigeerd ontvangt de kandidaat een uitslagbrief.
2.   Als een kandidaat voor een voortentamen een 6 of hoger heeft gehaald, dan ontvangt de kandidaat met de uitslagbrief tevens een testimonium.
3.   De kandidaat ontvangt de uitslag uiterlijk 6 weken na de dag van de tentamenzitting. De uitslag van de voortentamens die eind juli/begin augustus gehouden worden, wordt uiterlijk 15 augustus bekend gemaakt. Meer informatie over het verloop en de voortgang van de correctie is te vinden op de site van de CCVX.
4.   Als de uitslagbrief en/of het testimonium beschadigd zijn, of foutieve gegevens bevatten, dan kan de kandidaat deze retourneren naar de secretarissen van de CCVX (zie www.ccvx.nl). Zij verzorgen dan zo spoedig mogelijk nieuwe exemplaren. Bij verlies van de uitslagbrief of het testimonium kan de kandidaat een duplicaat aanvragen bij de secretarissen.

Artikel 9 Inzage
1.   Nadat de uitslag van het voortentamen aan de kandidaat bekend is gemaakt, kan deze inzage in het voortentamen en de correctie vragen. Hij/zij moet hiertoe binnen acht weken na de dag waarop het tentamen is afgenomen per e-mail een verzoek indienen bij het lid van de CCVX dat het voortentamen heeft beoordeeld. De e-mailadressen van de correctoren staan vermeld op www.ccvx.nl onder inzage.
2.   Na ontvangst van het verzoek wordt contact met opgenomen met de kandidaat om af te spreken hoe de inzage wordt gerealiseerd.

Artikel 10 Bezwaar
Een kandidaat die het niet eens is met de uitslag van het voortentamen, kan bezwaar aantekenen bij de betreffende Centrale Commissie Voortentamen. Het bezwaar moet inhoudelijk gemotiveerd worden. Het instellen van bezwaar moet plaatsvinden binnen acht weken na de dag waarop het tentamen is afgenomen. Een bezwaarschrift moet worden verstuurd naar de CCVX (secretaris@ccvx.nl).

Artikel 11 Bewaren van gegevens
1.   Een kandidaat die zich inschrijft voor een voortentamen gaat ermee accoord dat zijn tentamenresultaat wordt bewaard door de CCVX.
2.   Een kandidaat die zich inschrijft voor een voortentamen gaat ermee accoord dat de CCVX zijn tentamenresultaat mag delen met opleidingen ter verificatie van zijn behaalde testimonium.

Artikel 12 Hardheidsclausule
In die gevallen waarin deze voorwaarden niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorzien, wordt door of namens de Centrale Commissies Voortentamen beslist.

Artikel 13 Slotbepalingen
Deze voorwaarden, die kunnen worden aangehaald als "Voorwaarden tentamendeelname Voortentamens CCVX per maart 2019", treden in werking op 15 maart 2019.

Aldus vastgesteld door de Centrale Commissies Voortentamen op 15 March 2019.