Tentamentijdverlenging

Aan bepaalde groepen kan de CCVX een verlenging van de duur van het voortentamen verlenen.

a. Allochtonen

Aan een kandidaat die met inbegrip van het studiejaar waarin hij het voortentamen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan de CCVX een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten en/of op het gebruik van een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal.

b. Kandidaten met dyslexie

Aan een kandidaat met dyslexie kan de CCVX toestemming voor een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten. Een verzoek moet begeleid worden door een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld waaruit de dyslexie en de noodzaak tot honorering van het verzoek blijkt.


c. Andere groepen

Ook aan andere groepen kan de CCVX toestemming voor een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten. Denk hierbij aan kandidaten met ADD, ADHD, een stoornis in het autisme spectrum of een lichamelijke handicap. Een verzoek moet begeleid worden door een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog of arts is opgesteld waaruit de beperking en de noodzaak tot honorering van het verzoek blijkt.

Een verzoek tot verlenging van de duur van het voortentamen moet uiterlijk 10 dagen voor de voortentamenzitting worden ingediend bij de secretaris van de CCVX (secretaris@ccvx.nl).

Helaas wachten steeds meer kandidaten die voor het eerst extra tijd aanvragen tot vlak voor de tentamens. Dit levert ons heel veel extra werk op. Daarom moeten we heel streng zijn.
Aanvragen die te laat zijn ingediend kunnen we niet meer in behandeling nemen. Dat betekent dat je dan te laat bent en geen extra tijd meer krijgt. En het betekent dat we je e-mail (of die van je ouders!) om extra tijd, niet meer kunnen beantwoorden.

Een verzoek dient te worden vergezeld van de relevante bewijsstukken / deskundigheidsverklaring waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor extra tijd. Bewijsstukken die per e-mail worden verstuurd, moeten uit een leesbare scan bestaan (geen foto door een mobile telefoon) en als een losse bijlage bij de e-mail worden gevoegd. Links naar externe urls zoals bijvoorbeeld "de cloud" kunnen we niet openen wegens het gevaar voor virussen en malware.
Verzoeken kunnen worden gestuurd naar secretaris@ccvx.nl.

De CCVX geeft binnen een week na het ontvangen van het verzoek uitsluitsel over de beslissing.

Als we je extra tijd toekennen krijg je automatisch ook extra tijd voor alle andere voortentamens t/m de zomer in dat academische jaar.